Forradalmian új zsírégetés

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatvédelmi nyilatkozat letöoltése PDF formátumban

Adatkezelő: Pharmia Étrend-kiegészítő Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-971376; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószáma: 23560615-2-41;
e-mail: info@pharmia.hu;
telefon:0036302998444;
adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: dr. Tihanyi Erika
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78858/2014.; NAIH-58269

továbbiakban: a „Pharmia” vagy a „Társaság”) tiszteletben tartja a weboldala Vásárlóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatát, mely a Társaság hivatalos weboldalán elektronikusan érhető el.

A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adatot a Társaság kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri.

Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

1. FOGALOMMAGYARÁZAT

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

A személyes adatok kezelését a Társaság az érintett személy hozzájárulása alapján kezeli, előfordulhat azonban, hogy bizonyos adatkezelésre jogszabály alapján kötelezett, erről az Érintettet – jelen tájékoztatóban vagy külön - tájékoztatjuk.

2.1. Vásárlás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos rendelés esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérheti a Vásárlótól:

 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • telefonszám.

Az internetes vásárlási folyamat során lehetőség van arra, hogy a Vásárló az adatait regisztrálja a fent megadott adatokkal, amivel a Vásárló felhasználói profilt hoz létre és megkönnyíti a legközelebbi vásárlásait azáltal, hogy az így megadott adatok a profilon rögzítésre kerülnek, és a következő alkalommal már rendelkezésre állnak.

A regisztráció azonban nem kötelező, a vásárlásra regisztráció nélkül is lehetőség van.

A fentieken túl, a Társaság kezeli az Ön regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a vásárlás adatait (a rendelési számot, vásárlás időpontját és dátumát, a vásárolt terméket, azok árát és a vásárlás végösszegét.)

Az adatkezelés célja:

A Vásárlók fiókjának létrehozása és kezelése, a rendelések feldolgozása, visszáruk kezelése, a megrendelt termékek kiszállítása, a vásárlókkal történő kapcsolattartás, a vásárlás rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett utolsó vásárlásától számított 8 év (a bizonylaton szereplő adatok tekintetében), amennyiben Ön nem vásárolt, úgy az utolsó bejelentkezéstől számított 12 hónap.

A Pharmia a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.2. Nyereményjáték

A Társaság esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

 • név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés célja:

A kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (Öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

A hírlevélre is feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló érintett esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen Tájékoztató 2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

2.3. Hírlevél

A Társaság hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Társaság az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag postai megküldéséhez is hozzájárulhat. A Társaság postai úton reklám anyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül is, azzal, hogy biztosítja a további reklámanyagok letiltását.

A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja.

A adatkezelés célja:

A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról, ismeretterjesztő cikkek küldése, termékek bemutatása.

Az adatkezelés időtartama:

A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. A Társaság a hírlevél listát ötévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez öt év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 napon belül a Társaság törli.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint az info@pharmia.hu címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Pharmia Kft. 1156 Budapest, Páskomliget u. 22.

2.4. Facebook oldal

A Társaság elérhető a Facebook közösségi portálon. A Facebook oldal segítségével a lehetőség van arra, hogy az oldal Vásárlója terméket rendeljen, részt vegyen a nyereményjátékokban és tájékozódjon a legújabb akciókról.

A Társaság Facebook oldalán található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Vásárló az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a fent említettek szerint zajlik.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

2.5. A honlap látogatóinak adatai

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Pharmia rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes a Vásárló adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

Ezen adatokat a Google rendszerei tárolják. Erről bővebben a következő linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/

Az adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása és a Látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a Látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulásán túl az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.5.1. Hivatkozások és linkek

A Társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a Vásárlók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

2.5.2. Cookie-k

A Társaság a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, és nyomon követi, miként használják a Vásárlók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a Vásárló személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a Vásárlók online élményének fokozása érdekében. A Társaság a cookie-kat nem használja személyes információ gyűjtésére.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”. A “munkamenet-cookie-kat” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A “maradandó cookie-k” (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő látogatót. A „maradandó” cookie-k fájlként tárolódnak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 (Tizenkettő) hónapra.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a Vásárlóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a Vásárló egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

2.6. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Társasággal. Az üzeneteket a Társaság az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket a társaság legfeljebb 30 napon belül törli, amennyiben azonban adójogi vagy számviteli, esetleg a Társaság jogainak védelme szempontjából arra szükség van, archiválja, és a szükséges ideig tárolja.

3. ADATBIZTONSÁG

3. 1. SSL rendszer

A Társaság a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online rendelések esetében. Bármely információ, amelyet az érintett megoszt a Társasággal, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon.

3. 2. biztonsági tevékenységek

A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság kizárólag az érintett hozzájárulását követően továbbíthatja az adatokat más olyan adatkezelő részére, aki az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon jogosult.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

5. ADATFELDOLOZÓK

A csomagok kiszállítását mint adatfeldolgozó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) illetve a Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6) végzi.

A weblapunk karbantartását végzi és a tárhelyszolgáltatást nyújtja az ALKO-SOFT Nonprofit Kft. (székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75.) mint adatfeldolgozó.

A Pharmia által megbízott adatfeldolgozók, munkájuk során, kötelesek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően eljárni.

6. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Tájékoztatás

A Társaság fent megjelölt címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- közérthető formában tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

6.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az ilyen irányú kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztat a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.3. Törlés és zárolás

A személyes adat törlése, és zárolása, valamint az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§- ban foglaltak irányadóak.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett azt kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy azt törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlésről, vagy zárolásról a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az érintett törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (Huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.4. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (Tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha az Társaság a 15 (Tizenöt) napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (Harminc) napon belül - bírósághoz fordulhat.

6.5. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ilyen esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezhet.

A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintett a személyiségi jogaink megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.6. Kártérítés és sérelemdíj

Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Társaságtól sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben az Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és Társaság köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Társaság mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. EGYÉB

A Pharmia bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a honlapon tájékoztatjuk.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Utolsó frissítés: 2017. szeptember

 

Tudta?

A paprika orvosi szemmel

Sokakban nagy érdeklődést keltett fel a chilli paprika fogyasztó hatása. Az erőspaprika kivonata a test hőmérsékletének növelésével, az anyagcsere serkentésével és a zsírraktárok energiává való átalakulásával segíti a fogyni akarókat. 

Tovább »

Ne maradjon le legfrissebb híreinkről! Iratkozzon fel hírlevelünkre.

A "Feliratkozom" linkre kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Chilliburner.hu nevében a Pharmia Kft a megadott e-mail címén cikkeivel és marketing célú ajánlataival felkeresse Önt. Amennyiben a későbbiekben úgy dönt, hogy nem kíván hírlevelet kapni, bármikor le tud iratkozni a hírlevélről az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt módon. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

Név:

E-mail cím:

Feliratkozom